Archive for november, 2005


Mozaikszó, meg minden

Előző bejegyzésemben hivatkoztam személyiségtípusokra bizonyos jelölésekkel és elnevezésekkel, ezeket szeretném röviden tisztázni, "a nép akaratának fejet hajtva". Mivel pokoli sok anyagot össze lehetne állítani belőle, lévén hogy ez egész tudóscsoportok életének munkásságát kiteszi, ezért aránytalanul kevés és felületes leírásra van most lehetőségem, de közkívánatra folytatásokban hajlandó lennék talán az általános leírások kicsit közelebbi ismertetésére, valamint bárki nyugodtan felkereshet, ha ebben a témában kérdése támad.

Személyiségtípusok – A Myers-Briggs típusindikátor

Az MBTI rövid történeti háttere

Az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) C. G. Jung tipológiai elméletére épül. Jung szerint az emberi viselkedés nem véletlen események sorozata, hanem jól bejósolható és kategorizálható történés. Kezdetben a pszichiátria, pszichológia képviselői közül sokan idegenkedve fogadták a normál emberi viselkedést leíró tipológiai kategóriáit, mivel olyan új fogalmakat vezetett be, melyek nem a betegségek és az abnormalitás fogalomkörébe tartoznak.
Az elmélet szerint a viselkedésünkben megfigyelhető eltérések azoknak a preferenciáknak – előnyben részesített jellegeknek – köszönhetők, melyek mint alapfunkciók részben örökletesek, részben a környezet alakító hatásaként már kora gyermekkorban kialakulnak. Megalapozzák személyiségünket, életvitelünket, döntéseinket, különféle választásainkat. Jung elméletének kibővítése (ld. később), s a preferenciák mérésére kidolgozott kérdőív Katherine Cook Briggs és lánya, Isabel Briggs Myers érdeme.

Katharine C. Briggs – Jungtól függetlenül – eltérő viselkedési módokat, különböző életvezetési, életmódbeli jellegzetességeket igyekezett osztályozni. Már javában dolgozott saját elméletén, amikor találkozott Jung könyvével. (A Pszichológiai Típusok 1921-ben jelent meg, angol fordítását 1923-ban adták ki.) Örömmel fedezte fel a hasonlóságot kettőjük osztályozási rendszerében. Mivel pontosabbnak találta Jung rendszerét, félretette saját eddigi munkáját. Az egészen kivételes tehetségű lánya, Isabel Briggs Myers lett a közvetlen munkatársa a 30-as években. 1940-es évek elejéig hiába várták, hogy Jung esetleg kidolgoz egy kérdőívet, mellyel a preferenciák mérhetők lennének. Végül elhatározták, hogy kidolgoznak egy kérdőívet, amit "típuskijelző"-nek neveztek el. A "kijelző" szó használatával különböztetjük meg a pszichológiai tesztektől. További jelentős eltérés leíró jellegében van.

Munkájukra ösztönzően hatottak a II. világháború szörnyű eseményei. Elfogadhatatlan volt számukra is, hogy pusztán a "másság" már önmagában elegendő ok legyen arra, hogy megkérdőjelezhetővé váljon egy ember élete.

Szemléletüknek és a mögöttes filozófiának köszönhetően a legszélesebb körben használt elméletté, s modellé vált a Myers-Briggs. A kis vállalkozásoktól a nagyobb vállalatokig, a tanácsadástól a képességek fejlesztéséig, a szervezetek alapításától az új kihívásoknak megfelelni akaró változások menedzseléséig, a nevelés, oktatás és az egészségügy különféle területein találkozhatunk vele. Segítségével a 80-as évekre példátlan népszerűségre tett szert Jung elmélete.

A mögöttes filozófiából következik, hogy megismerve, megértve és elfogadva a tipológiai különbségeket képesek legyünk azokat értékként kezelni, kapcsolatainkban, munkánkban.

Röviden a preferencia-párokról

Az MBTI olyan "mérőeszköz", mely 8 preferencia mentén írja le a viselkedést. Ezeket a preferenciákat párokba rendezzük, s minden párból egy lesz a domináns, a preferált. Hasonlóan a "kezességhez". A preferenciák logikai sorrendje szerint valaki lehet extravertált (Extraverted) vagy introvertált (Introverted), érzékelő (Sensing) vagy intuitív (iNtuitive), gondolkodó (Thinking) vagy érző (Feeling), végül megítélő (Judging) vagy észlelő, befogadó (Probing). E két utóbbi preferencia párral bővült Jung elmélete, mivel nála csak implikáltan lelhető fel.

A 4 kiemelt preferencia kombinációját típusnak nevezzük, melynek 16 féle kombinációja létezik. Az, hogy az egyes preferencia-párok közül valamelyik domináns, preferáltabb, nem jelenti azt, hogy a másik ne lenne meg bennünk, csak kevéssé élünk használatával. Sem a preferenciák, sem a belőlük képzett típusok minőséget, értéket nem hordoznak. Nincs "jó" vagy "rossz", "helyes" vagy "helytelen", "előnyös" vagy "hátrányos".

Az E-I és J-P preferencia-párokkal attitűdbeli sajátosságokat, az S-N, T-F pszichés funkciókkal a kül- vagy belvilágból érkező információk kezelését, elemzését, valamint a döntéshozatal módját írjuk le. Az egyes preferenciákhoz néhány szavas jelentést is olvashatunk, melyek csak a legfontosabb jegyeket jelentik. Ezek jelentése a típusok (4 preferencia különböző kombinációja) esetén tovább bővül, bonyolódik a preferenciák dominanciájának intenzitása és az egymásra gyakorolt hatásuknak, valamint a környezeti tényezőknek köszönhetően. Részletesebb ismertetésre jelen kereteken belül sajnos nem lehet vállalkozni. (Hangsúlyozni szeretném, hogy egy személyiség ennél azért bonyolultabb összetevők eredője, és igazán tiszta típus nem létezik, ezért az értelmezéssel mindig kellő óvatossággal, tapintattal járjunk el!)

Energiaforrás

Kétféle módon töltődhetünk fel energiával. Ha valakinek a külvilág dolgai, eseményei, az emberi kapcsolatok, a külső aktivitások biztosítják az energiát, akkor őt extravertált (E), míg ha belső világa, az eszmék, ideák, érzelmek, benyomások, akkor őt introvertált (I) személynek tartjuk.

Az extravertált (E) személy legfeltűnőbb viselkedésjegyei a spontaneitásban, a szóbeliségben, az új dolgok iránti azonnali fogékonyságban szinte azonnal felismerhető. Számára "büntetés", ha csendben vagy egyedül kell maradnia. Ha belép valahova, mintegy teljesen kitölti a teret.

Ugyanakkor az introvertált (I) típusú ember inkább az írásbeliséget és a csendes önmagába zárkózást részesíti előnyben, azért, hogy a dolgokat mélységében átlássa. Őt fárasztja a nagy társaság, jobban kedveli a nyugalmat.

Információgyűjtés

Az információk gyűjtése kétféle módon történhet, az érzékelés (S) és az intuíció (N) alapján.

Az érzékelés (S) arra utal, hogy a személy figyelmét azokra az információkra fókuszálja, melyeket az "itt és most"-ban az 5 érzékszerve segítségével ragad meg, tehát a jelen objektív tényeire, annak részleteire koncentrál. Akinél ez a preferencia domináns, hajlik arra, hogy a múltra építsen, a már kipróbált tapasztalatban, rutinban bízzon meg inkább, mint a holnapban.

Az intuíció (N) preferálása arra utal, hogy az igazán releváns információ az érzékszervek szolgáltatta adatok mögött keresendő. Így akinél ez a dominánsabb elsősorban az adott helyzetben rejlő lehetőségeket, a mögöttes "üzeneteket" igyekszik megragadni. Számára az új nézetek, ideák és az újabb lehetőségek a fontosabbak a ma hétköznapi, gyakorlatias valóságával szemben.

Döntéshozatal

Aki döntéseit egy tényszerű, racionális logika alapján rendezett, strukturált összefüggések elemzésén át hozza meg, azt az embert a gondolkodó (T) típusba soroljuk. Objektivitása és tárgyilagossága miatt elemző, kritikus. Mivel kerüli a személyes körülmények mérlegelését, személytelennek is nevezhetjük (ez utóbbi nem hordoz negatív minősítést). Éppen ezért nem kellemes számára az érzelmekkel való találkozás.

Az érzelmi hangsúlyú döntéshozatal elsősorban humán értékeken alapul, melyek lehetnek saját, egy csoport vagy egy közösség értékei. Az érző (F) típusú ember nagy hangsúlyt helyez döntéseinek személyes következményeire. Személyességének köszönhetően könnyen bevonódik a legkülönfélébb helyzetekbe, gyorsan meggyőzhető, megértő, érzelmei kimutatásától sem tartózkodik.

Életstílus, életvitel

Ezek a preferenciák azt mutatják meg, hogy miként szeretjük életünket élni a hétköznapokban. Az ítéletalkotó (J) típus (nem jelent ítélkezőt!) esetében a hangsúly a tervezett, jól szervezett életvitelen van. A gyors döntések embere. Szereti a dolgokat megcsinálni, befejezni, lezárni. A napirendhez, teendőkhöz listákat készít, melyeket használ is. Jól kontrollálja az időt és a történéseket. A változás zavaró, frusztráló számára.

Az észlelő, befogadó (P) attitűd esetében a spontán, rugalmas alkalmazkodás a domináns. E típusnál az életvitelben nagyobb szerepet kaphat a hosszadalmasabb információgyűjtés, mint a döntés. Spontaneitásánál fogva rugalmasan kezeli az időt és a cselekvéseket. A változás nem zavarja, azt elsősorban lehetőségként kezeli.

Röviden ennyit, véleményem szerint egyik legjobb leírása David Keirseynek van, több témába vágó könyv szerzője. Neten megtalálható a legtöbbet használt, általla összeállított típusindikátor teszt, ugyan a kielemzése legtöbbnek úgymond cenzusos alapú, ha fizetsz, beszélnek… Tőlem lehet szerezni eredetit. Egy jó tesztet viszont találtam anno. Minden mást Google-ről.

Imígyen keletkeze értelmesebb bejegyzésem.

Reklámok
Mivel értelmes tartalommal feltölteni a blogomat egyrészt – itt egy pillanatra megálltam – időbe kerül, valamint ráfordított energiára, másrészt kéne valami téma minden egyes bejegyzéshez, ami eléggé gondolatébresztő, vagy netán fontos valamilyen szempontból, ezért nem megy túl könnyen, se gyorsan, vagy egyáltalán. Kicsit szomorú, de továbbra sincs direkt erre a célra félretett időm, ha nem is merem állítani, hogy egyáltalán nem lenne. Már ha szabadidőnek nevezzük azt, amit magamnak csinálok különböző kötelezettségek hanyagolásával. Vitán felül sokkal élvezetesebb mondjuk egy rég látott játékot végigvinni, mint például magyarra vagy történelemre tanulni. Sajnos a rohanó időbeosztással jár, hogy sokkal kevesebb időt fordítok mondjuk baráti kapcsolataim tudatos ápolására, nem mintha ez különösebben jellemtulajdonságom vagy szokásom lenne, de mégis ennek ellenére nem kevésbé szükséges. Ennek jegyében a következő hetekben, még a téli szünet előtt megpróbálok összehozni pár találkozót, kivel hogy sikerül.

A barátoknál járva felmerült bennem pár dolog, nem minden előzmény nélkül. Főleg két közeli barátom kapcsán, kiknek nevét fedje jótékony homály – ugye Ben és Bal? Egy szó, mint száz, az utóbbi időben meghozott döntéseim kritizálják hevesen, de életlenül, irracionálisan és begyöpösödötten. Ahogy elkezdtem kung fu-ra járni, rögtön jöttek a megjegyzések, teljesen haszontalannak minősítve a küzdősportokat és harcművészeteket egy kalap alatt, valamint hogy úgyis megunom, abbahagyom, meggondolom magam, és ez csak egy hülye szeszély, amik nem tartanak pár hónapnál tovább. Másik ilyen a hajam. Elkezdtem növeszteni, és ugyanezen személyektől hasonló stílusú megjegyzések öltöttek formát, nem szeretném felsorolni ugyanazt, mint fentebb.

Ezek szembeötlő bizonyítékai pár kínos ténynek.

  • Egyrészt, úgymond, "be vagyok skatulyázva": Kocka ember otthon kell hogy tespedjen a gép előtt, most is játszania, nem pedig holni edzésre járnia. Ha véletlen érettebben próbál gondolkodni, már beteg, ergo kis híján leszólják, hogy mit teszi a fejét. A haja csak rövid lehet, mert nem lehet hosszú, mert ha megnő akkor ilyen hínár haja lesz, mint a bizonyos buzi tévés közéleti személynek, vagy mint XY-nak Z animéből, meg különben is neki az szarul áll és kész. Ha kicsit nő a szakálla, akkor hagyni kell rendezetlenül, ha normálisan nő a szakálla, olyanra kell borotválni, mint a babapopsi, mert a szakáll csak öregítésre való, és miért öregíti magát. Ide tartozik, de most nem releváns, hogy nem lehet ellenkező nemű barátja, mert olyan nincs, biztos azért foglalkozik vele, mert hajrt rá.
  • Másrészt cinikusan szólva hatalmas emberismeretre vall, lévén hogy én vagyok az utolsó, akinek szeszélyei vannak, valamint ha valamit eldöntök, az úgy van, ha valamit elkezdek, azt végigviszem. Ezek se kósza ötletekből születtek, hanem mindkét döntés, a harcművészet gyakorlása, valamint a hosszú haj (ugyanúgy, mint anno a japán nyelvtanulás, amit máig űzök) hosszabb időre visszavezethető. Míg a harcművészet gyakorlása visszanyúlik több, mint egy évvel ezelőttre, addig a hosszú haj gondolata is, óvatos becslésem szerint, 9 hónapja érlelődött, pihentetve lett, majd újra elővéve.

Ez a jelenség viszont jóformán teljes egészében behatárolható erre a két személyre. Alapvetően azonos személyiségtípusba tartoznak, név szerint iNFj*, és mindketten a saját kis koncepciójukkal vannak tele. (*Kolerikus, hátha valakinek ez mond valamit. Közelebbi hasonlatnak pl. az eNFj Mestyanek Zsoltot, a töritanárunkat hoznám fel, aki abban különbözik, hogy extravertáltabb, vagy Jéga-Szabó Krisztina irodalomtanárunkat, aki viszont eNFp, vagyis életvitel szempontjából spontánabb, rugalmasabb, rendezetlenebb.) Jelenleg teljes mértékben meg vagyok elégedve a hajammal, leszámítva persze, hogy még messze nem elég hosszú, és ezzel így van többnyire a környezetem is, név szerint a hugom mindenképp támogatja, az anyámnak is tetszik, ismerősök körében már a kezdetektől érkeztek elismerő megjegyzések. Vannak persze, akik a kettő között vannak, leszámítva az apatetikus hozzáállásúakat. A harcművészet terén is több érdeklődő volt, mint ellenző, a kérdés jelenleg csak, hogy sikerül-e hosszú távon finanszírozni anyagilag a hugomat és engem, mivel jelenleg nincs keresetem, és időbeosztásom nem is engedélyezné, hogy érettségi előtt dolgozzak.

Rövidre zárva a blogomat, most így éjfél elmúltával, mivel aludnom is kell, megígérem, hogy a közeli jövőben írok valamit ide, vagy hasonló jellegű monológot, vagy pont ilyen monológot. Esetleg valami kevésbé szubjektívet is, bár erre kevesebb az esély. Nem mondom, hogy már nincs mit írnom, de az nem a fenti témához kötődik, és ebben a bejegyzésben nem szeretnék már más témát feszegetni, valamint tényleg megyek már aludni.

A legmélyebb tisztelettel…

Wing Tsun Kuen

Sokan tudják már, hogy az elmúlt hónapban elkezdtem kung fut tanulni a hugommal együtt. Erről kicsit bővebben hagy beszéljek.

Már régen eldöntöttük, hogy harcművészetet szeretnénk tanulni, de a mit és hol kérdések sokáig tisztázatlanok voltak. A választás a kung fu egy elterjedt és hatékony rendszerére, a Wing Tsunra esett.

A Wing Tsun kung fu egy ősi kínai harcművészet, melyet egy apácanő, Ng Mui  hozott létre több száz évvel ezelőtt. A kung fu-nak több száz ága létezik, de a Wing Tsun az egyetlen, melyet nő alapított. Az apácanő az évek múlásával jött rá arra, hogy az általa addig gyakorolt stílust csak fiatal korában tudta hatékonyan használni, s ahogy öregszik, úgy csökken az esélye annak, hogy egy nálánál fiatalabb, erősebb, főleg férfi ellen is meg tudja védeni magát. A Wing Tsun kung fu hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca az új rendszer kidolgozásakor figyelembe vette a matematika és a fizika törvényeit, az emberi anatómiát és a puszta fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt.

Magyarország a Kelet-Európai Wing Tsun Szövetség vezető országa, vezetője dai-si-fu Máday Norbert 7. mesterfokozatú instruktor, si-jo Leung Ting (10. mesterfokozat), a Nemzetközi Wing Tsun Szövetség elnökének fogadott fia. Leung Ting si-jo Yip Man nagymester utolsó tanítványa, aki először kezdte el nyilvánosan tanítani a rendszert, az ő tanítványa volt Bruce Lee is, később Leung Tingé Jackie Chan. Én si-fu Szabó Csaba 4. fokozatú instruktorhoz járok, aki Máday si-fu első tanítványai közt volt.

A Wing Tsunról bővebben:
Kelet-Európai Wing Tsun Szövetség
Wing Tsun Budapest
IX. kerületi edzőterem
Wing Tsun Gödöllő
Wing Tsun Debrecen
International Wing Tsun Assosiation

Ejnye

Igazából most időt kéne szánnom, mert ezúttal lenne miről írnom lassan, csak kedvem, energiám, meg… najó, lehet hogy időm volt.

Szóval a szünet fárasztóan telt, és majdnem teljesen haszontalanul. Majdnem. Majdnem, mert a hugommal elkezdtünk kung fura járni, és az viszont hasznos. Szerintem. Erről majd talán külön bejegyzésben.

Másrészt viszont a haszontalan mégis teljesen relatív, mert _számomra_ az volt. Első két nap apám könyvespolcát és szekrényét készítettük hárman nagyapámmal, meg későbbiekben kertészkedtem, szóval közmunkában nem volt hiány. De ugyanakkor szabad perceim fele értelmetlenül szaladt el, másik fele értelemetlen játékkal szaladt el. De legalább az UT2004et vittem végig majdnem singleben. Majdnem. Majdnem, mert Malcom túl nagy falat egy az egyen.

Számomra esetleg a tanulás lett volna értelmes. Na igen. Szép álom. SOHA nem fogok tanulni szünetben. De azt a könyvet se folytattam amit mondjuk előtte való héten kezdtem olvasni. Vagy esetleg kialszom magam. Vagy találkozok barátokkal. Neadjisten rég nem látott barátokkal.

Nade itt a suli, és a töri témazéró, amitől, már ha meghallom kiráz a hideg. Nem tudom holnap hogyan fogok tudni tanulni egyáltalán, ugyan semmilyen fizikai akadály nem fog meggátolni benne… Remélem le tudom kötni magam vele. *sigh* Ideje elkezdeni keményen imádkozni…

Hadd szinesítsem a bejegyzésem egy értelmetlenséggel: Eme baner azt hivatott mutatni, vajh a Naruto világában hol lenne ez az oldal. Az a legjobb, hogy mivel a mikrofos eme csodálatos blogja valószínűleg egy felmérhetetlen szerverpark dzsungelében van, majdnem mindenkor mást ír ki, szinte random. Talán van valami köze ahhoz, hol is nézed.

Click to get details of the NarutoLocationChecker
created by 399AnimeShop and Narutofever.com
%d blogger ezt kedveli: